Sam-hô-lí (三和里) sī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ē-kha ê lí.

Sin O͘-ji̍t Chhia-chām, 2006 nî thong-chhia

Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘ ê Tâi-tiong chām siat tī chia. Ūi beh phoè-ha̍p ko-thih, mā khí 1 ê sin Tâi-thih chhia-thâu, hō chò Sin O͘-ji̍t Chhia-chām.

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.