Chhōe Tâi-oân ê chi̍t khoán chāi-lâi jîn-kûn, khòaⁿ Pêⁿ-po͘-cho̍k.

Pêⁿ-po͘ (平埔), he̍k-chiá sī pêⁿ-tē (平地), pêⁿ-iûⁿ, pêng-goân (平原), sī pêⁿ-bīn thó͘-tē, tē-hêng ê chi̍t khoán. Pêⁿ-po͘ ū khó-lêng chhut-hiān tī kē-tē, ko-goân he̍k-chiá soaⁿ-kok téng-téng khoân-kéng.

Sūi-tián lâm-pō͘ ê pêⁿ-tē.