Soaⁿ-kok, he̍k-chiá kok (谷) ia̍h kheⁿ (坑), kau (溝), sī chí soaⁿ kap soaⁿ chi kan siong-tùi nn̄g pêng khah kē só͘-chāi, it-poaⁿ ū khe-chúi thong-kòe.

Tī tē-lí-ha̍k siōng, khah tōa hoān-ûi ê tn̂g hêng la̍p-tē, mā hō chò soaⁿ-kok.