Lê-thâm-lí (螺潭里), kū-miâ Chio̍h-lê-thâm (石螺潭) sī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ē-kha ê lí.

O͘-khe tāng-hōaⁿ.

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.