Kiú-tek-lí (Hàn-jī: 九德里), kū-miâ Káu-tiuⁿ-lê (九張犁), sī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ē-kha ê lí.

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.