Chiân-tek-lí (前竹里) sī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ē-lka ê lí.

Chiân-tek-lí pau-koat Thâu-chêng-chhù (頭前厝) kap Lô͘-tek-lám-á (蘆竹湳仔). "Thâu-chêng" sī siong-tùi Kiú-tek-lí.

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.