Kun-sū ki-tē

Kun-sū ki-tē sī chí chù-chat it-tēng sò͘-liōng ê bú-chong pō͘-tūi chìn-hêng te̍k-tēng ê kun-sū oa̍h-tāng, ū siong tùi-èng ê cho͘-chit ki-koan kap siat-si ê tē-khu.

Gruzia ê pō͘-pin kun-sū ki-tē