Afrikaans-gí

(Tùi Lâm-hui-gí choán--lâi)

Afrikaans-gíLâm-hui kéng-lāi ê pe̍h-lâng chióng-cho̍k Afrikaans Lâng ê chú-iàu giân-gú, tī giân-gú-ha̍k hun-lūi lāi-té sī sio̍k-î Sai German gí-chi. Afrikaans-gí bo̍k-chêng sī Lâm-hui hiàn-hoat kui-tēng ê 11-chióng koaⁿ-hong giân-gú tiong-kan ê chi̍t-chióng.

Afrikaans-gí tī thong-sè-kài ê liû-thong chêng-hêng.

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Afrikaans-gí ê pán-pún.