Lâu-sì sī ē-hái ê lâng só͘ tì-ì--ê, só͘-koan-sim ê iân-hái hái-bīn ham hái-phiâⁿ ê chōng-hóng kah ka-kī kò-jîn ê kám-siū. Hái-nih ê seng-bu̍t m̄-koán hî, hê, chîm, chhi̍h, lê-á, khak-á, ... , lóng ū ka-kī ê seng-oa̍h tē-tiám, oa̍h-tāng sî-kan. Che ham toā-lâu sió-lâu, ham siáⁿ-mi̍h sî-kan chúi-im chúi-khó (chúi-te̍h) lóng-ū chiok-toā ê koan-hē. Tī hái-piⁿ thó-lia̍h ē-hái ê lâng tùi chit hong-bīn lóng ū ta̍k-ke it-tì kah ka-kī to̍k-iú ê sim-tek. Che tio̍h-oē sán-seng sím-mi̍h sî-chūn chhut-hái ah-sī khì hái-phiâⁿ oē lia̍h khah-ū khah-choe ī-tēng beh lia̍h ê hái-sán, –Ū-lâu-sì kah –Bô-lâu-sì ê khoàⁿ-hoat. Jiân-āu nā-sī lâu-sī lâi--ê sî-kan kap ka-kī ê ji̍t-siông seng-oa̍h, choē-khang-khè hioh-khùn sî-kan sī-m̄-sī it-tì, iáu-oē hun chhut: –Hó-lâu-sì kah –Phái-lâu-sì. Ū--ê hái-nih ê seng-bu̍t oa̍h-tāng sî-kan tī poàⁿ-mî, ài ēng teng-hé lâi chhiō, che chin sin-khó, m̄-koh chhiō-ū, koh-khah phái-lâu-sì mā kóng-chò hó-lâu-sì.