Chúi-im (flood tide) sī hái-chúi siū-tio̍h ge̍h kah ji̍t ê ín-la̍t, hái-bīn ū kui-chek-sèng ê seng-koân ê chi̍t-chióng hiān-siōng. Kî-tiong ge̍h pí ji̍t khah chiap-kīn tē-kiû. Ge̍h tùi hái-chúi ê ín-la̍t tio̍h-oē pí ji̍t khah toā. Só͘-í lán í im-le̍k lâi liáu-kái: chúi-im, chúi-khó (chúi-te̍h) kah lâu-sì.

Tē-kiû hái-bīn siū ge̍h ín-la̍t ê piàn-hoà.

Tē-kiû hái-bīn seng-kàng ê goân-in:

  • Ge̍h chiò oē-tio̍h hit-gê poàⁿ-kiû ê hái-bīn: Ge̍h kàu hái-bīn ê kū-lî pí ge̍h kàu tē-kiû tiong-sim ê kū-lî khah-té. Tē-kiû-téng bô-kâng--ê só͘-chāi ū bô-kâng--ê siū-la̍t, tio̍h-oē ū bô-kâng--ê chúi-im kah chúi-khó(chúi-te̍h) ê le̍k-liōng, hái-bīn chò bô-kâng--ê seng-kàng.
    Lî-sim-la̍t soeh-bêng ēng-ê tô͘.
  • Kiam kóng chi̍t-gê lē: (Chhiáⁿ chham-khó hù-tô͘.) Lán nā í tô͘-tiong ê Tiong-sim chò tiong-sim lâi se̍h tín-tāng. T-tiám kah E-tiám ê lî-sim-la̍t lóng-oē sio-siâng. M̄-koh, lán nā í Sin-tiong-sim chò tiong-sim lâi se̍h tín-tāng. E-tiám lî Sin-tiong-sim pí T-tiám lî Sin-tiong-sim khah hn̄g, E-tiám ê lî-sim-la̍t tio̍h-oē pí T-tiám khah-toā.
  • Ge̍h chiò boē-tio̍h lēng-goā hit-gê poàⁿ-kiû ê hái-bīn: In-ūi tē-kiû kah ge̍h ê ūn-choán tiong-sim-tiám í-keng kap tē-kiû ê tiong-sim bô-kâng-ūi, chit gê sin-ê tiong-sim-tiám pí tē-kiû goân-iú-ê tiong-sim-tiám khah chiap-kīn ge̍h, tì-sú hō͘ ge̍h chiò-bōe-tio̍h chit-gê poàⁿ-kiû ê hái-bīn iû-goân oē in-ūi lî-sim-la̍t toā-sòe ê koan-hē lâi seng-kàng.

Múi-kang chúi-im ài im tāi-iok 6-tiám-cheng, só͘-í chi̍t-ji̍t ài im 2-pái. Ta̍k-ji̍t kah kok-só͘-chāi chúi-im sî-kan lóng boē sio-siâng. Lóng-sī sî-kan it-ti̍t teh tè-āu lâi im-khó (te̍h).