Léng-sū-koán (領事館) sī tāi-piáu chi̍t ê kok-kachèng-hú phài-chù lēng-goā chi̍t ê kok-ka chhú-lí goā-kau sū-bū ê ki-koan, mā kiam chò léng-sū ê khiā-ke, thong-siông siat-li̍p chāi siú-to͘ í-goā ê siâⁿ-chhī,pí-lūn khah-chē kiâu-bîn toà ia̍h-sī kok-bîn tiāⁿ-tiāⁿ chiân-óng ê siâⁿ-chhī. Léng-sū-koán thong-siông hū-chek chhiam-chèng ê hoat-hòng, bûn-su ê jīn-chèng, kiâu-bîn pó-hō͘ kap hia̍p-chō͘ téng-téng ê sū-bū. Léng-sū-koán chham tāi-sài-koán bô-kāng ê só͘-chāi sī tāi-sài kan-na chi̍t lâng, tān-sī léng-sū ē-tàng ū kúi-nā ūi.

Nô͘-ui chù Hiong-káng ê léng-sū-koán