Lêng Pho (凌波 1939 nî chhut-sì), pún-miâ N̂g Jū-kun (黃裕君) sī Hiong-káng ê tiān-iáⁿ ián-goân kiam koa-chhiú. I tī Soàⁿ-thâu chhut-sì, pat hong bē khí Ē-mn̂g. I āu-lâi khí Hiong-káng hoat-tián, pat ēng Sió-koan (小娟) chò gē-miâ ián koè Ē-mn̂g-oē tiān-iáⁿ, āu-boé kái Lêng Pho, ián Pak-kiaⁿ-oē ê hì-chhut. I lēng-goā mā ēng Kńg-tang-oē ián koè hì.