Yi Sun-sin

(Tùi Lí Sùn-sîn choán--lâi)

Lí Sùn-sîn (Hàn-jī: 李舜臣; Ko-lê-jī: 이순신; 1545 nî - 1598 nî), pió-jī Jú-hâi (汝諧), Tek-súi (德水). Lí Sùn-sîn sī Hân-kok kah Tiâu-sián ê bîn-cho̍k-eng-hiông, tī Tiâu-sián ông-tiâu Soan-chó͘ sî-tāi ê Khai-siâⁿ chhut-sì, sè-hō Tiong-bú (忠武).

Lí Sùn-sîn