Lîm Chheng-bûn (林清文; 1919 nî  – 1987 nî ), pit-miâ Sú-kong (史光) kap Sim-iông-jîn (森揚人), tī Tâi-lâm Ka-lí chhut-sì, sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê iâm-hūn tē-tài chok-ka, mā sī Pak-mn̂g Chhit-chú ê kî-tiong chi̍t ūi.

Lîm Chheng-bûn tī 1939 nî chiâⁿ-chò "Tâi-oân Gē-su̍t" ê tông-jîn, Ji̍t-pún sî-tāi tio̍h chiông-sū bûn-ha̍k chhòng-chok, í kio̍k-pún kap sin-si ûi-chú. Chiàn-chêng bat tī Heng-lâm Sin-bûn kap Tâi-oân Sin Bîn-pò hoat-piáu chok-phín. 1941 nî ka-ji̍p Ji̍t-ji̍t-sin Kio̍k-thoân, tī kok tōa sin kio̍k-thoân chò ián-oân, tō-ián kap pian-kio̍k, í "Sim-iông-jîn" chò pit-miâ, chhòng-chok "Thài-iông ê To͘-chhī", "Kiat-hun Būn-tap" kap "Bú-ài ê Le̍k-liōng" téng chok-phín, ín-khí tio̍h chèng-lâng ê koan-chù. 1943 nî, Tâi-pak Tōa-tiū-tiâⁿ seng-lí-lâng Siā Hóe-lô͘ hoat-khí tiû-cho͘ Tâi-oân Sin-kio̍k Tu-sek Hōe-siā, phèng-chhiáⁿ Lū Hek-jio̍k chò bûn-gē pō͘-tiúⁿ, Lîm Chheng-bûn chò pian-kio̍k kó͘-tiúⁿ, kî-kan ū pian "Ùi Thô͘-kha Pê Khí-lâi" kap "Khong-tiong ê Thiàu-sàn-peng" téng kio̍k-chok, sī i Ji̍t-bûn chhòng-chok ê chòe-ka kio̍k-pún.

Chiàn-āu, i ka-ji̍p liáu Sin Seng-oa̍h Kio̍k-thoân, tī kok-tē ián-chhut ka-kī pian-tō ê "Liāu Thiam-teng", āu-lâi ūi-tio̍h beh pī-bián kìm-ián kái-miâ chò "Ô͘ Kiàm-êng" (胡劍榮). 1978 nî, i chiah khai-sí í Tiong-bûn chhòng-chok, tī Chū-li̍p Boán-pò hù-khan siá-hā chū-toān sèng-chit sió-soat "Gû-chiá Chū-su̍t" (愚者自述), āu-lâi in hāu-seⁿ Lîm Hu̍t-jî chhut-pán kái-miâ chò "Thài-iông-kî hā ê Sió-chú" (太陽旗下的小子). Tâi-oân sin-kio̍k bu̍t-lo̍k í-āu, Lîm tńg-khì Tâi-lâm kó͘-chhù tòa, siá cha̍p-bûn kiam chò Ji̍t-bûn hoan-e̍k. It-seng êng-he̍k Kok-kun Bûn-gē Kim-siōng Chióng ka-chok, Tâi-oân Sin Bûn-ha̍k Te̍k-pia̍t Thui-chông Chióng.