Lô-má le̍k-hoat

Lô-má le̍k-hoatLô-má bûn-bêng só͘ sú-iōng ê le̍k-hoat. In-ê le̍k-hoat keng-koè chin chē kái kái-piàn.

Chá-kîSiu-kái

Romulus le̍k-hoat
La-teng-gí Gú-goân Kang sò͘
Martius Mars (sîn-bêng) 31 kang
Aprilis Bô khak-tēng 30 kang
Maius Maia (sîn-bêng) 31 kang
Iunius Juno (sîn-bêng) 30 kang
Quintilis Gō͘ 31 kang
Sextilis Lak 30 kang
September Chhit 30 kang
October Peh 31 kang
November Káu 30 kang
December Cha̍p 30 kang