Lông-ha̍k (農學), hia̍p-gī laqî kóng sī lông-gē-ha̍k (農藝學), sī teh gián-kiù hām lông-chok-bu̍t seng-sán siong-koan léng-he̍k ê kho-ha̍k, pau-hâm chok-bu̍t seng-tióng hoat-io̍k kui-lu̍t kap i chham goā-kài khoân-kéng tiâu-kiāⁿ ê koan-hē, pēⁿ-thâng-hāi hông-tī, thô͘-jióng kap êng-ióng, chèng-si̍t chè-tō͘, ûi-thoân io̍k-chèng téng-téng léng-he̍k. Kóng-gī ê lông-ha̍k koh hâm-kài lông-gia̍p siong-koan ê kok-chióng kho-ha̍k léng-he̍k.

Toā chhân-hn̂g

Hia̍p-gī lông-ha̍k chú-iàu gián-kiù nn̄g toā lūi chok-bu̍t ê seng-sán: ti̍t-chiap thê-kiong jîn-lūi niû-si̍t ê chok-bu̍t kap ūi-tio̍h beh iúⁿ-chhī cheng-seⁿ ê chhī-liāu chok-bu̍t. Tān-sī chi̍t-koá hun-chi ha̍k-kho mā gián-kiù kóe-chí kap keng-chè chok-bu̍t ê seng-sán.

Lông-ha̍k chú-iàu pau-koat si̍t-bu̍t chai-pôe-ha̍k, si̍t-bu̍t io̍k-chèng-ha̍k, keng-choh-ha̍k, thô͘-jióng-ha̍k, si̍t-bu̍t pó-hō͘-ha̍k, pûi-liāu-ha̍k, lông-chhân chúi-lī-ha̍k, lông-gia̍p ki-hāi-ha̍k, khun-thiông-ha̍k kap pēⁿ-thâng-hāi hông-tī.

Lông-gia̍p kho-ha̍k ha̍k-chiá