Lōe-chiàn[1] (內戰), mā tha̍k-chòe lāi-chiàn, sī chi̍t ê kok-ka ah-sī chi̍t ê bîn-cho̍k lāi-pō͘ po̍k-hoat ê chiàn-cheng.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. "Bûn Iok-hàn". Tâi-oân Kàu-hōe-pò. 523. 1928 nî 10 goe̍h. Ūi-tio̍h án-ni ū kúi-nā nî ê lōe-chiàn...