Lō͘-se-a Kek-bēng (Lō͘-se-a-bûn: Русская революция) sī 1917 nîLō͘-se-a hoat-seng ê hē-lia̍t kek-bēng ūn-tōng ê thóng-chheng. Chit pái kek-bēng chòe-āu ê kiat-kio̍k sī kā Lō͘-se-a Té-kok thui-hoan, khí-chō So͘-liân. Tī 1917 nî 3 goe̍h hoat-seng ê Jī-goe̍h Kek-bēng sú-tit Romanov Ông-tiâu pī thui-hoan, iû lîm-sî chèng-hú chiáng-khoân. Kāng chi̍t nî 11 goe̍h, koh hoat-seng Cha̍p-goe̍h Kek-bēng, sú-tit lîm-sî chèng-hú koh-chài pī thui-hoan, iû Bolshevik kiōng-sán chèng-hú chhú-tāi.

Sèng Peterburg po̍k-hoat ê Jī-goe̍h Kek-bēng (1917 nî 3 goe̍h) sī chi̍t tiûⁿ chū-jiân phó͘-ki̍p khok-sàn ê kek-bēng ūn-tōng. Lō͘-se-a Té-kok Gī-hōe tī hūn-loān tong-tiong chiáng-ak chèng-koân, sêng-li̍p Lō͘-se-a Lîm-sî Chèng-hú. Kok-ka kun-tūi jīm-ûi in bô-hoat-tō͘ ap-chè kek-bēng ê lōng-tiâu, lîm-sî chèng-hú tī Lō͘-se-a boa̍t-tāi Sa-hông Nikolai 2-sè thè-ūi liáu-āu, chèng-sek chhú-tit Lō͘-se-a ê chèng-khoân.