Lūi-pia̍t:1815 nî

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 1815 nî.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 9 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 lūi.

1

H

S

Tī "1815 nî" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.