Lūi-pia̍t:1 goe̍h

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 1 goe̍h.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 3 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 lūi.

1

Tī "1 goe̍h" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 84 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 84 ia̍h.