Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 520 nî.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:520 nî

d:520

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

Tī lūi-pia̍t "520 nî" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.