Lūi-pia̍t:626 nî

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī 626 nî.
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:626 nî

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

6

Tī "626 nî" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.