Hiân-bú-bûn chi Piàn

Hiân-bú-bûn chi Piàn (玄武門之變) sī Tiong-kok Tông-tiâu ê chi̍t tiûⁿ kun-sū chèng-piàn. Hoat-seng tī 626 nî 7 goe̍h 2 hō, iû Tông Ko-chó͘ ê tē-jī ê hāu-seⁿ Lí Sè-bîn hoat-tōng, tī kiaⁿ-siâⁿ Tiông-an Thài-ke̍k-kiong pak-pêng ê kiong-mn̂g Hiân-bú-bûn (玄武門) sat-hāi i ka-kī ê tōa-hiaⁿ hông-thài-chú Lí Kiàn-sêng, saⁿ-tē Lí Goân-kiat, iáu-ū in kok-chū ê hāu-seⁿ. Lí Sè-bîn lo̍h-bóe chiâⁿ-chò hông-thài-chú, pēng-chhiáⁿ chiáng-ak kiaⁿ-siâⁿ ê peng-koân. Bô-gōa-kú, Ko-chó͘ thè-ūi, Lí Sè-bîn chē-thiⁿ chiâⁿ-chò hông-tè, iā chiū sī Thài-chong.

Chèng-piàn ê hoat-tōng-chiá Lí Sè-bîn