Chèng-piàn (政變) sī chi̍t ê kok-ka lāi-pō͘ ê chi̍t tīn lâng, thàu-kòe pit-bi̍t chhek-ōe, chhái-chhú kun-sū poān-loān ia̍h chèng-tī hêng-tōng lâi toa̍t-chhú kok-ka chèng-koân ê hêng-ûi.

General Napoleon Bonaparte during the Coup of 18 Brumaire in Saint-Cloud, detail of painting by François Bouchot, 1840

Guā-pōo lên-ket

siu-kái
 

Wikiquote ū Chèng-piàn ê ín-iōng-kù.