Chèng-piàn

Chèng-piàn (政變) sī chi̍t ê kok-ka lāi-pō͘ ê chi̍t tīn lâng, thàu-kòe pit-bi̍t chhek-ōe, chhái-chhú kun-sū poān-loān ia̍h chèng-tī hêng-tōng lâi toa̍t-chhú kok-ka chèng-koân ê hêng-ûi.