Tông Thài-chong

(Tùi Lí Sè-bîn choán--lâi)

Tông Thài-chong (唐太宗; 598 nî 1 goe̍h 28 ji̍t – 649 nî 7 goe̍h 10 ji̍t), pún-miâ Lí Sè-bîn (李世民), sī Tiong-kok Tông-tiâu ê tē 2 tāi hông-tè. 626 nî kàu 649 nî chāi-ūi. Thài-chong ê lāu-pē sī Ko-chó͘, lāu-bú sī Thài-bok Hông-hiō.

Tông Thài-chong