Lūi-pia̍t:Antigua kap Barbuda

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Antigua kap Barbuda.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

Tī "Antigua kap Barbuda" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.