Lūi-pia̍t:CS1 pó-ióng: Ēng authors chham-sò͘

Che sī chi̍t-ê tui-jip lūi-pia̍t, siat beh hō͘ ū ēng tio̍h |authors= ê CS1 ín-iōng. |authors= ê pia̍t-miâ (alias) bô hâm tī pún lūi-pia̍t lāi-té.

Kì tī |authors= ê chok-chiá hō-miâ, bô hoat-tō͘ ka-ji̍p hit-ê pang-bô͘ ê COinS metadata lāi-bīn. Ūi tio̍h pún lí-ûi, |authors= ê sú-iōng bô siū kó͘-lē. Khah hó-sè ê chham-sò͘ sī kò-pia̍t kì ê |authorn=, ia̍h |lastn= / |firstn=, he̍k-chiá sī, nā ha̍h ēng ê sî, |vauthors= mā ē--sài.

Pún lūi-pia̍t ê ia̍h-bīn taⁿ thang keng-kòe Module:Citation/CS1 lâi ka-thiam.


Tī lūi-pia̍t "CS1 pó-ióng: Ēng authors chham-sò͘" ê ia̍h

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2,071 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h

D

T

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h