Lūi-pia̍t:Hái-lâm-séng

(Tùi Lūi-pia̍t:Hái-lâm choán--lâi)
Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Hái-lâm-séng.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

Tī "Hái-lâm-séng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.