Lūi-pia̍t:Hiàn-chè-sèng hoat-lu̍t

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Constitutional law

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Hiàn-chè hoat-lu̍t.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

Tī lūi-pia̍t "Hiàn-chè-sèng hoat-lu̍t" ê ia̍h

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.