Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Iáⁿ-chi̍p.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 7 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 lūi.

B

H

J

T

Tī "Iáⁿ-chi̍p" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.