Iáⁿ-chi̍p (hàn-jī:影集) sī 1 khoán gû-lo̍k sèng-chit ê tiān-sī chiat-bo̍k.

Liân-sio̍k-kio̍k it-poaⁿ ū khan khah tn̂g ê ke̍k-chêng. Sui-bóng ū-koá iáⁿ-chi̍p oân-nā ū khah tn̂g ê chú-iàu kò·-sū, tián-hêng ê iáⁿ-chi̍p tan-goân ū i to̍k-li̍p ê kò·-sū.

Tâi-oân ùi Bí-kok chìn-kháu ê series (pau-koat sitcom) tiāⁿ-tiāⁿ hoan chò "iáⁿ-chi̍p". Chhin-chhiūⁿ Kip-chín-sek ê Chhun-thiⁿ (ER), X Tóng-àn, La̍k-lâng-hêng (Friends) lóng sio̍k-î chit lūi.