X Tóng-àn (Eng-gí: The X-Files) sī 1 chhut Bí-kok-chè--ê kho-hoàn tiān-sī iáⁿ-chi̍p, tī 1990 nî-tāi te̍k-pia̍t siū hoan-gêng. Pōe-āu ê lêng-hûn jîn-bu̍t sī chhòng-chok-jîn Chris Carter. David Duchovny ián Fox Mulder, Gillian Anderson ián Dana Scully. In 2 lâng sī Bí-kok Liân-pang Tiau-cha-kio̍k (FBI) ê te̍k-phài-ôan, hū-chek tiau-cha chhiau-chū-jiân hiān-siōng. Ke̍k-chêng khan-sia̍p tio̍h gōa-chheⁿ-lâng hām chèng-hú chi-kan ê in-mô-lūn.

X Tóng-àn ùi 1993 nî khai-sí tī Bí-kok ê FOX Tiān-sī-bāng hòng-sàng, āu--lâi tī kî-thaⁿ kok-ka mā ū chò, kàu kah 2002 nî (tē-9-kùi) poaⁿ soah.

Chú-tê siu-kái

Sí-tiong ê khô͘-á koàn-sì kā kio̍k-chêng pun 2 chióng lâi khoàⁿ. 1 khoán sī "sîn-oē" (mythology) ê tan-goân, koan-hē tio̍h goā-chheⁿ-lâng chhim-lio̍k Tē-kiû ê kè-oē. Lēng-goā 1 khoán hō-chò "Chit Lé-pài ê Koài-bu̍t", sio̍k-î to̍k-li̍p ê kò͘-sū tan-goân. Kho͘-á-lāi ū 1 tīn hō-chò Shippers, in te̍k-pia̍t koan-sim chú-kak Mulder kap Scully 2 lâng ê kám-chêng hoat-tián.

Koan-chiòng hoán-èng siu-kái

Chin chē siáu X Tóng-àn ê sí-tiong-chiá kap phêng-lūn-ka jīn-ûi chit chhut hì ē sêng-kong to-siáu kap 2-ūi chú-kak ián-ôan ū koan-hē.[bô chhut-chhù]

Chóng--sī, ū lâng kám-kak tùi tē-5-kùi (1997) khai-sí, chiat-bo̍k ê phín-chit tō ū kàng-kē ê chhu-sè.[bô chhut-chhù] FOX tī 1998 nî sak 1 phìⁿ tiān-iáⁿ chiūⁿ-chhī, hō-chò The X-Files: Fight the Future (X Tóng-àn: Gêng-chiàn Bī-lâi), m̄-koh phiò-pâng bô ī-kî hiah lí-sióng, iáⁿ-phêng-ka mā bô te̍k-pia̍t him-sióng. Tē-7-kùi (1999) poaⁿ soah, Duchovny tō bô koh kò·-tēng ián-chhut. I bat piáu-sī kóng, tùi ke̍k-pún ê phín-chit put-boán, mā kám-kak i ián ê kak-sek bô bī.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái