Lūi-pia̍t:Khong-kan chām

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Khong-kan chām.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Khong-kan chām

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

Tī "Khong-kan chām" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.