Lūi-pia̍t:Koan-sia̍p tio̍h Liân-ha̍p Ông-kok ê chiàn-cheng

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 3 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 lūi.

T

Tī "Koan-sia̍p tio̍h Liân-ha̍p Ông-kok ê chiàn-cheng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.