Hoat-kok kap Indian Chiàn-cheng

Hoat-kok kap Indian Chiàn-cheng sī 1754 nî chì 1763 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Tāi Britain Ông-kok, Eng-kok-léng America, Haudenosaunee, Catawba lâng, Cherokee, Hoat-lân-se Ông-kok, Sin Hoat-lân-se, Wabanaki Pang-liân, Abenaki, Miꞌkmaq, Algonquin people, Lenape, Ojibwe, Odawa, Shawnee, Wyandot lâng, Jeffery Amherst, Edward Braddock, James Wolfe, John Campbell, James Abercrombie, George Washington, John Forbes, Louis-Joseph de Montcalm, Pierre de Rigaud, Jean Erdman kap François-Marie Le Marchand de Lignery. Chiàn-tiûⁿ tī leh Pak Bí-chiu téng só͘-chāi.

Hoat-kok kap Indian Chiàn-cheng
French attack St. John's Newfoundland 1762.jpg
Sî-kan1754 nî - 1763 nî
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.