Poàn-tó Chiàn-cheng

Poàn-tó Chiàn-cheng sī 1807 nî kàu 1814 nî kan Napoleon ê tè-kok kap Se-pan-gâ Tè-kok, Liân-ha̍p Ông-kok kiam Phû-tô-gâ Ông-kok ê tông-bêng chi kan ūi khòng-chè Iberia Poàn-tó só͘ jiá khí ê chiàn-sū, sǹg sī Napoleon Chiàn-cheng ê chi̍t hūn.

Wi fi