Napoléon Chiàn-cheng

(Tùi Napoleon Chiàn-cheng choán--lâi)

Napoléon Chiàn-cheng sī 1803 nî kàu 1815 nî kî-kan, Liân-ha̍p Ông-kok, Tang-kok, Lō͘-se-a kap Preußen Ông-kok téng kok-ka liân-ha̍p hiòng Napoléon ê Hoat-kok kap i-ê bêng-kok só͘ hoat-tōng ê chiàn-cheng

Austerlitz Chiàn-ia̍h

Siōng-boé Napoléon tī 1815 nî 6 goe̍h 18 ùi Waterloo chiàn-pāi sit-sè.