Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Lûn-tun.

Tī "Lûn-tun" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.