LGBT sī Eng-gí Lesbian (lú-tông-sèng-loân), Gay (lâm-tông-sèng-loân), Bisexuals (siang-sèng-loân) kah Transgender (khòa-sèng-pia̍t-chiá)--ê kán-lio̍k.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 6 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 lūi.

K

L

Tī "LGBT" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.