Lūi-pia̍t:Olympic Ūn-tōng-hoē

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Olympic Ūn-tōng-hoē.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 3 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 lūi.

Tī "Olympic Ūn-tōng-hoē" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.