Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē

Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē (Eng-gí: Winter Olympic Games) sī Olympic Ūn-tōng-hōekoâⁿ-thiⁿ kí-pān ê ūn-tōng pí-sài, hāng-bo̍k hām peng-seh ū koan-hē. Tang-kùi-hōe 4 tang kí-pān 1 pái.

Le̍k-súSiu-kái

 
Le̍k-chhù chú-pān-kok kap siâⁿ-chhī

Pí-sàiSiu-kái

Pí-sài hāng-bo̍kSiu-kái

Hùi tiāu ê pí-sàiSiu-kái

Sī-hoān pí-sàiSiu-kái