British Columbia (kán-chheng B.C., BC) sī Canada thōng sai-pêng, oá Thài-pêng-iûⁿ ê séng. Tī 2005-nî British Columbia ū liōng-iok-á 422-bān lâng.

BC ê siú-húVictoria, tiàm tī Vancouver Tó ê tang-lâm-pō͘. Siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Vancouver. Vancouver tī BC pún-thó͘ sai-lâm-pêng ê piⁿ-á-kak, m̄-sī tī Vancouver Tó.