Lūi-pia̍t:Sū-lîm-khu

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

K

Tī "Sū-lîm-khu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 57 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 57 ia̍h.