Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Su hoat.
This category is often contrasted with Public law.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

B