Lūi-pia̍t:User nan-0

nan-0
Chit-ê lūi-pia̍t ê iōng-chiá m̄-bat Hō-ló-ōe (iah-sī liáu-kái ū khùn-lân).

Tī "User nan-0" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 127 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 127 ia̍h.