Lūn-nî ì-sù sī hit nî ū ke-thiⁿ kang, lé-pài, ia̍h goe̍h, thang hō͘ le̍k-hoat nî (calendar year) ē-tit kap sî-tang nî (seasonal year) ia̍h thiān-bûn nî sio it-tì. Pí-lūn kóng, 2--goe̍h ùi 28 kang ke 1 kang, pìⁿ chò 29 kang. Le̍k-hoat tī phó͘-thong-sî-á ta̍k nî kúi kang lóng kò͘-tēng, ah m̄-koh sî-tang ia̍h thian-bûn sū-kiāⁿ m̄ sī lóng mā hiah tú-hó kúi kang; sî-ji̍t chi̍t-ē kú, tō ē ū cheng-chha. 1 toāⁿ sî-ji̍t liáu-āu, nā tī bó͘-mih nî ke-thiⁿ 1 kang ia̍h 1 goe̍h, tō ē-tàng kā cheng-chha tiâu-chéng--tńg-lâi. M̄ sī lūn-nî ê nî-hūn hō chò pêng-siông-nî (common year).

Lūn-nî sī chí hit nî ū chò bó͘-mih tiâu-chèng, ah nā lūn-goe̍h sī chí hit kò goe̍h sī ke-thiⁿ--ê. Lūn-bió kap lūn-goe̍h khah sêng, sī chí hit bió sī ke-thiⁿ--ê, m̄-koh sī ēng lâi tiâu-chéng ke-thiⁿ hit kang.