LadaLō͘-se-a ê chū-tōng-chhia pâi-chú, seng-sán-chiá sī AvtoVAZ kong-si. "Lada" chìn-chêng sī goân So͘-liân "Zhiguli" pâi-chú tī hái-gōa ê hō-miâ.