Liú-siù (柳宿), mā hō-chò liú-thó͘-kiuⁿ (柳土獐), sī Jī-si̍p-pat Siù lâm-hong Chu-chhiok 7-siù ê tē-3 siù.

Liú-siù ê chheⁿSiu-kái

miâ hàn-jī seng-chō chheⁿ sò͘ tāi-piáu
Liú Hái-choâ-chō 8
Chiú-kî 酒旗 Sai-á-chō 3