Li̍p-hoat ki-koan sī ū khoân-le̍k ūi kok-ka ia̍h siâⁿ-chhī téng chèng-tī si̍t-thé chè-tēng hoat-lu̍t ê chi̍p-hōe. Li̍p-hoat ki-koan chè-tēng hoat-lu̍t ê kòe-têng kiò chò li̍p-hoat, in keng-kòe ī-soàn téng khoân-le̍k lâi kàm-tok kap khòng-chè chèng-hú ê hêng-chèng.

Chiàu thé-chē, kok-ka, li̍p-hoat ki-koan ū kok-hōe, gī-hōe, li̍p-hoat-hōe téng hō-miâ.