Má-lâi-se-a ê hêng-chèng-khu

Má-lâi-se-a ê tē-hng hêng-chèng-khu hun-chò 3 ê liân-pang ti̍t-hat-khu (Wilayah Persekutuan) kap 13 ê chiu (Negeri). Kî-tiong Má-lâi Poàn-tó ū 2 ê liân-pang ti̍t-hat-khu kap 11 ê chiu, chhu--ê 1 ê liân-pang ti̍t-hat-khu kap 2 ê chiu tiàm Borneo.

Liân-pang ti̍t-hat-khuSiu-kái

 
Má-lâi-se-a ê hêng-chèng-khu

ChiuSiu-kái

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái